Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
                
 
 
                 
                                  Deeksha (Oneness Blessing)
 
 
Deeksha är en gudomlig intelligent energi, som överförs genom beröring av huvudet.
 
Deeksha is a divine, intelligent energy, that is transfered by touching the head.
 
 
Deekshan kan påskynda en automatisk process i hjärnan. En process som har pågått länge och nu snabbas upp.
Genom att fokus flyttas från reptilhjärnan och hjässloberna till pannloberna kan vi uppleva mer harmoni och glädje i livet.
 
Vi upplever inre stillhet oavsett yttre omständigheter.
 
Deekshan kan innebära healing på flera områden.
 
Det kan ske fysisk, kroppslig healing.
 
Vi får helt enkelt vad vi behöver för stunden!
 
Deekshan kan väcka upp gamla känsloblockeringar som behöver belysas, upplevas fullt ut, för att sen lösas upp.
Vi är helt enkelt kvar i känslan och upplever den fullt ut!
 
När vi upplever och släpper gammalt "bagage" är vi mer i nuet och vi upplever mer harmoni.
 
När reptilhjärnan och hjässloberna är överaktiva upplever vi stress, oro och en känsla av ensamhet, separation.
 
Genom Deekshan minskar aktiviteten i reptilhjärnan och hjässloberna. Samtidigt ökar aktiviteten i pannloberna.
 
Det medför att vi upplever ökad närvaro i nuet, samhörighet med andra, enhetsmedvetande, djup inre frid och att hjärtat öppnas.
 
 
 
Deeksha may accelerate an automatic process in the brain. A process that have been going on for a long time. The process is now going faster and faster.
By changing focus from the reptilian brain and the parietal lobes to the frontal lobes, we  experience more harmony and joy in our life. 
 
We experience inner peace regardless external circumstances.
 
The Deeksha may implicate healing in several areas.
 
It even may occur physical healing.
 
We get what we need, so to speak!
 
The Deeksha may help old emotional blocks to appear. Blocks that needs to be totally experienced.
And then they dissolve.
We simply stay in the feelings and experience them totally!
 
When we experience and let go off "old garbage" we automatically becomes more in the present and more harmonic.
 
When the reptilian brain and the parietal lobes are overactive we experience stress, anxiety and a sense of loneliness-separation.
 
Deeksha decreases the activity in the reptilian brain and in the parietal lobes. At the same time the activity in the frontal lobes increases.
 
It brings increased "here and now experience", solidarity with others, deep inner peaceoneness and it opens your heart.
 
 
 
 
 
 
 
Hemsida drivs av  Vistaprint